Các biện phát làm sạch Trung tâm Dữ liệu có thể Bảo vệ Thiết bị và Thời gian hoạt động CNTT

  14/11/2017    Lượt xem : 489

Trung tâm dữ liệu thường được chạy mà không có biện pháp làm sạch tại chỗ. Trong khi làm sạch các mảnh vỡ có thể nhìn thấy rõ ràng làm cho trung tâm dữ liệu trở nên thẩm mỹ về mặt thẩm mỹ, nó không bảo vệ thiết bị CNTT khỏi các chất gây ô nhiễm. Chất gâ